Jak powstaliśmy

Gmina Jawornik Polski oraz Stowarzyszenie Kobiet z Manasterza utworzyło Spółdzielnię Socjalną „JAWOR z siedzibą w ZPP w Hadlach Szklarskich na, którą dostało bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości  230 tyś zł. Spółdzielnia Socjalna JAWOR powstała w ramach projektu „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. W ramach utworzenia Spółdzielni powstało 5 nowych miejsc pracy dla osób z trudną sytuacją społeczną.

Jak działamy

Spółdzielnia JAWOR świadczy usługi w zakresie prac porządkowych (koszenie, odśnieżanie, sprzątanie), wynajmu sprzętu, cateringu, organizacji imprez a także drobnych usług remontowo budowlanych. Działalność Spółdzielni wpisuje się również w cele strategiczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski. Spółdzielnia JAWOR świadczy swoje usługi nie tylko jednostkom podległym Gminie Jawornik Polski ale również zainteresowanym osobom indywidualnym i podmiotom z zewnątrz. Utworzenie spółdzielni jest doskonałym przykładem jak za pozyskane pieniądze zewnętrzne utworzyć nowe miejsca pracy z możliwością nieograniczonego rozwoju.